Управни одбор

Управни одбор

Управни одбор Специјалне болнице обавља следеће послове:

1) Доноси статут здравствене установе уз сагласност оснивача;

2) Доноси План за унапређење квалитета стручног рада у Специјалној болници,

3) Доноси пословник о свом раду;

4) Доноси друге опште акте установе у складу са законом;

5) Одлучује о пословању здравствене установе;

6) Доноси програм рада и развоја;

7) Доноси финансијски план и годишњи обрачун здравствене установе у складу са законом;

8) Усваја годишњи извештај о раду и пословању здравствене установе;

9) Одлучује о коришћењу средстава здравствене установе, у складу са законом;

10) Расписује јавни конкурс и спроводи поступак избора кандидата за обављање функције директора;

11) Обавља и друге послове утврђене законом и Статутом и другим правним актима.

 

Решењем Покрајинске владе са 43. седнице од 28.07. 2021. године именовани су Председник и чланови Управног одбора Специјалне болнице за реуматске болести Нови Сад

За председника

1. др Милка Бодловић Кладар, докторка медицине, специјалисткиња интерне медицине, уже пецијализације онкологије из Новог Сада, представница оснивача – председница

За члана Управног одбора

2. др Марија Буш, доктор медицине, Дом здравља Кањижа, представник оснивача

3. др Тајана Николић, докторка медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације из Футога, из реда запослених