Управни одбор

Управни одбор

Управни одбор обавља следеће послове:

 

1) Доноси статут здравствене установе уз сагласност оснивача;

2) Доноси План за унапређење квалитета стручног рада у Специјалној болници,

3) Доноси пословник о свом раду;

4) Доноси друге опште акте установе у складу са законом;

5) Одлучује о пословању здравствене установе;

6) Доноси програм рада и развоја;

7) Доноси финансијски план и годишњи обрачун здравствене установе у складу са законом;

8) Усваја годишњи извештај о раду и пословању здравствене установе;

9) Одлучује о коришћењу средстава здравствене установе, у складу са законом;

10) Расписује јавни конкурс и спроводи поступак избора кандидата за обављање функције директора;

11) Обавља и друге послове утврђене законом и Статутом и другим правним актима.

 

Решењем Покраинске владе дана 11. маја 2016. године именовани су Председник и чланови Управног одбора Специјалне болнице за реуматске болести Нови Сад

 

Чланови Управног одбора:

 

1. Проф. др Нада Наумовић, докторка медицине, специјалисткиња физикалне медицине и рехабилитације из Новог Сада, представница оснивача - председница Управног одбора

2. Драгана Милошевић, дипл. биолошкиња из Новог Сада, Скупштина Града Новог Сада, представнца оснивача – члан

3. Гордана Топаловић, дипл. правница из Новог Сада, Републички фонд за здравствено осигурање, Филијала за Јужнобачки округ Нови Сад, представница оснивача – члан

4. др Нандор Каса, доктор медицине, специјалиста медицине рада из Кањиже, Дом здравља Кањижа, из Кањиже, представник оснивача – члан

5. Тања Адамовић, дипл. правница из Новог Сада, из реда запослених – члан

6. др Марина Максимовић, докторка медицине из Новог Сада, из реда запослених – члан

7. Мира Колунџић, виша физиотерапеуткиња из Новог Сада, из реда запослених – члан