Руководство болнице

Руководство болнице

 

в.д. директора Специјалне болнице за реуматске болести Нови Сад

Проф.др мед.сци. Ксенија Бошковић

мобилни телефон 021547954

 

Начелник Службе за стационарно лечење

Доц. др Јелена Звекић-Сворцан

 

Начелник Службе за дијагностичко-консултативне прегледе

др Татјана Николов

 

Главна сестра Специјалне болнице

Гордана Матић

 

Главни терапеут Специјалне болнице

Драгица Алимпић

 

Органи Специјалне болнице:

Директор

Управни одбор

Надзорни одбор

Органе Специјалне болнице именује и разрешава оснивач, у складу са законом.

 

Стручни органи Специјалне болнице:

1. Стручни савет

2. Стручни колегијум

3. Етички одбор

4. Комисија за унапређење квалитета рада

 

Стручни колегијум

Стручни колегијум је стручно тело које чине директор и руководиоци медицинских служби и одељења и главна медицинска сестра Специјалне болнице. Радом Стручног колегијума руководи директор Специјалне болнице за реуматске болести Нови Сад.

Стручни колегијум обавља следеће послове:

- Разматра и усваја стручне и доктринарне ставове из делокруга рада Специјалне болнице;

- Доноси пословник о свом раду;

- Одржава седнице по потреби.

 

Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја Специјалнe болницe:

Проф.др мед.сци. Ксенија Бошковић,

в.д.директора телефон 021547954

I-mejl: uprava@sbreum.co.rs

Телефон: 021/547-954

Адреса: Футошка 68, Нови Сад

Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја Специјалној болници за реуматске болести Нови Сад може поднети свако физичко или правно лице, и то у складу с чланом 15 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

 

Лице за заштиту података о личности Специјалнe болницe

Бојана Гачевић, дипломирани правник

I-mejl: pravniposlovi@sbreum.co.rs

Телефон: 021/547-954 локал 116

Адреса: Футошка 68, Нови Сад