Руководство болнице

Руководство болнице

Др Негован Стојшић

в.д. директора Специјалне болнице за реуматске болести Нови Сад

 

Помоћник директора за медицинске послове

проф. др мед. сц. Бранислав Бобић

 

Начелник Службе за стационарно лечење

мр мед. сц. др Марија Васин

 

Начелник Службе за дијагностичко-консултативне прегледе

др Татјана Николов

 

Помоћник директора за немедицинске послове

Ивана Глогоњац

 

Главна сестра Специјалне болнице

Гордана Матић

 

Главни терапеут Специјалне болнице

Драгица Алимпић

 

Органи Специјалне болнице су:

Директор

Управни одбор

Надзорни одбор

 

Органе Специјалне болнице именује и разрешава оснивач, у складу са законом.

 

Стручни органи Специјалне болнице су:

1. Стручни савет

2. Стручни колегијум

3. Етички одбор

4. Комисија за унапређење квалитета рада

 

Стручни колегијум

Стручни колегијум је стручно тело које чине директор и руководиоци медицинских служби и одељења и главна медицинска сестра Специјалне болнице. Радом Стручног колегијума руководи директор Специјалне болнице за реуматске болести Нови Сад.

 

Стручни колегијум обавља следеће послове:

- Разматра и усваја стручне и доктринарне ставове из делокруга рада Специјалне болнице;

- Доноси пословник о свом раду;

- Одржава седнице по потреби.

Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја у Специјалној болници је:

проф. др Бранислав Бобић,

помоћник директора за медицинске послове

I-mejl: uprava@sbreum.co.rs

Телефон: 021/547-954

Адреса: Футошка 68, Нови Сад

Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја Специјалној болници за реуматске болести Нови Сад може поднети свако физичко или правно лице, и то у складу с чланом 15 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Лице за заштиту података о личности у Специјалној болници :

Тања Драгојловић, дипломирани правник

I-mejl: pravniposlovi@sbreum.co.rs

Телефон: 021/547-954 локал 116

Адреса: Футошка 68, Нови Сад