Комисија за унапређење квалитета рада

Комисија за унапређење квалитета рада

 

Стручно тело

Стара се о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите која се спроводи у Специјалној болници, у складу са законом и прописима донетим за спровођење тог закона, као и Планом за унапређење квалитета стручног рада у Специјалној болници;

Доноси годишњи програм провере квалитета стручног рада у Специјалној болници.

Састав Комисије за унапређење квалитета рада:

1. Др Снежана Стојиљковић – председница

2. Мира Колунџија – чланица

3. Николета Ћосо – чланица

Комисија за унапређење квалитета рада је стручно тело које се стара о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите која се спроводи у здравственој установи.

Комисија је у обавези да на крају сваке пословне године, до 15. фебруара након извештајне године, а на основу парцијалних извештаја, поднесе Извештај о показатељима квалитета рада Специјалне болнице – Управном одбору, директору, Стручном савету Специјалне болнице и окружном координатору за квалитет рада здравствених установа Јужнобачког округа – а он треба да садржи следеће елементе:

Опште показатеље квалитета;
Обавезне показатеље квалитета рада које прати СБ;
Интегрисани план сталног унапређења рада СБ за текућу годину;
Интегрисани извештај о раду Комисије за унапређење квалитета рада за претходну годину.