Комисија за унапређење квалитета рада

Комисија за унапређење квалитета рада

Стручно тело

Стара се о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите која се спроводи у Специјалној болници, у складу са законом и прописима донетим за спровођење тог закона, као и Планом за унапређење квалитета стручног рада у Специјалној болници;

Доноси годишњи програм провере квалитета стручног рада у Специјалној болници.

Састав Комисије за унапређење квалитета рада:

1. Асист.др мед.сци. Тања Јанковић – председница

2. Доц.др мед.сци. Наташа Миленовић – чланица

3. Др мед.сци. Марина Максимовић-Симовић – чланица

 

Комисија за унапређење квалитета рада је стручно тело које се стара о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите која се спроводи у здравственој установи.

Комисија је у обавези да на крају сваке пословне године, до 15. фебруара након извештајне године, а на основу парцијалних извештаја, поднесе Извештај о показатељима квалитета рада Специјалне болнице – Управном одбору, директору, Стручном савету Специјалне болнице и окружном координатору за квалитет рада здравствених установа Јужнобачког округа – а он треба да садржи следеће елементе:

-Опште показатеље квалитета

-Обавезне показатеље квалитета рада које прати СБ

-Интегрисани план сталног унапређења рада СБ за текућу годину

-Интегрисани извештај о раду Комисије за унапређење квалитета рада за претходну годину