Надзорни одбор

Надзорни одбор

Надзорни одбор Специјалне болнице обавља следеће послове:

1) Разматра тромесечни и шестомесечни извештај о раду и пословању Специјалне болнице и завршни рачун;

2) Врши увид у спровођење закона и других прописа у вези са финансијским пословањем Специјалне болнице;

3) Врши увид у спровођење одлука Управног одбора;

4) Доноси пословник о свом раду;

5) Обавља и друге послове утврђене законом и Статутом.

Председник Надзорног одбора је др Јасна Аћимовић, доктор медицине

 

Решењем Покрајинске владе са 43. седнице од 28. 07.2021. године именовани су Председник и чланови Надзорног одбора Специјалне болнице за реуматске болести Нови Сад

 

За Председника

1. др Јасна Аћимовић, доктор медицине из Новог Сада – председник, представник оснивача

За чланове:

1. Ивана Штрбац, дипл. фармацеут из Новог Сада, представница оснивача

2. Елизабета Сич, дипл. менаџерка из реда запослених

Председник и чланови надзорног одбора именују се на период од 4 године.