Надзорни одбор

Надзорни одбор

Надзорни одбор обавља следеће послове:

1) Разматра тромесечни и шестомесечни извештај о раду и пословању Специјалне болнице и завршни рачун;

2) Врши увид у спровођење закона и других прописа у вези са финансијским пословањем Специјалне болнице;

3) Врши увид у спровођење одлука Управног одбора;

4) Доноси пословник о свом раду;

5) Обавља и друге послове утврђене законом и Статутом.

Председник Надзорног одбора је Мирко Керац, дипл. правник.

 

Решењем Покраинске владе број 022-344/2016. од 11. маја 2016. године именовани су Председник и чланови Надзорног одбора Специјалне болнице за реуматске болести Нови Сад

 

За Председника:

1. Мирко Керац, дипл. правник, адвокат из Новог Сада, представник оснивача;

За чланове:

1. Јована Белић, дипл. новинарка – мастерка комуникологије из Новог Сада, Скупштина АПВ, представник оснивача;

2. Др Весна Загорац Малиновић, докторка медицине из Новог Сада, Дом здравља Нови Сад, представник оснивача;

3. Др Снежана Стојковић, докторка медицине, специјалисткиња физикалне медицине и из реда запослених;

4. Ђурић Софија, медицинска сестра из Новог Сада, из реда запослених.

 

Председник и чланови надзорног одбора именују се на период од 4 године.