Стручни савет

Стручни савет

Стручни савет Специјалне болнице је саветодавно тело које обавља следеће послове:

1) Разматра питања стручног рада Специјалне болнице;

2) Предлаже програм стручног рада, као и стручног развоја Специјалне болнице;

3) Предлаже план стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника;

4) Предлаже план за унапређење квалитета стручног рада у Специјалној болници;

5) Прати и организује спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада у здравственој установи;

6) Предлаже оснивачу чланове Управног и Надзорног одбора из Специјалне болнице;

7) Предлаже директору чланове Етичког одбора;

8) Даје сагласност за обављање допунског рада здравствених радника у Специјалној болници, или код другог послодавца односно оснивача приватне праксе, која уз сагласност директора чини основ закључења уговора о допунском раду здравствених радника;

9) Доноси пословник о свом раду.

 

Стручни савет

1. Доц.др мед.сци. Јелена Звекић-Сворцан

2. Прим.др Биљана Ердељан

3. др Татјана Николов