ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ
May 26, 2021
Обавештење
November 23, 2021
Show all

ЈАВНИ ОГЛАС

vЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

на неодређено време са пуним радним временом

РУКОВОДИЛАЦ ФИНАСИЈСКО – РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА

– 1 (један) извршилац

Организује и руководи радом Одсека за рачуноводство; Врши надзор и контролу благајне, ликвидатуре, фактурисања, материјалног књиговодства, књиговодства основних средстава са обрачунима амортизације и ревалоризације, купаца и добављача, свих потраживања и свих обавеза, других аналитичких евиденција, главне књиге, послова контирања и билансирања, обрачуна зарада као и свих других обрачуна и евиденција од значаја за правилно, тачно и ажурно вођење рачуноводства; Стара се о координацији рада између рачуноводства и других организационих јединица нарочито у погледу формирања књиговодствених исправа и у том смислу даје смернице и упутства запосленима на тим пословима (болничке услуге, лекови, материјал и други материјални трошкови за које се врши обрачун и фактурисање); Врши балансирање прихода и расхода; Води евиденције о реализованим финансијским плановима и контролише примену усвојеног контног плана; Одговоран је за ажурност рачуноводства и поштовање рокова прописаних законом или другим прописима о рачуноводству и финансијском пословању; Контролише израду финансијских прегледа, анализа и извештаја; Руководи припремом и израдом финансијских извештаја (периодичних и годишњих) и годишњег извештаја о пословању (завршног рачуна); Редовно информише и обавештава директора о свим променама које су од значаја за правилно руковођење, законитост рада и испуњавање планских и програмских задатака; Подноси извештаје директору ради презентирања надлежним органима и институцијама, за потребе органа управљања периодично, и другим случајевима у складу са делокругом свога рада по налогу директора; Организује израду и састављање периодичних и годишњих обрачуна и њихово достављање надлежној служби у законом прописаним роковима; Израђује и саставља периодичне извештаје и завршни рачун и учествује у изради извештаја о пословању; Саставља Годишњи извештај о раду и пословању; Учествује у изради Плана рада по утврђеној методологији, Финансијског плана у складу са прописима о Буџету и платформом РФЗО, као и Финансијског плана сопствених средстава, презентује га и образлаже директору ради усвајања од стране органа управљања; Сарађује са органима контроле, омогућава увид у пословање, пружа потребна обавештења и поступа по примедбама у складу са важећим прописима; Прати правне прописе и контролише спровођење законитости наменског и економичног трошења финансијских средстава; Врши контролу и надзор над радом Одсека у целини и сваког појединачног посла и одговоран је за рад одсека; Подноси редовне извештаје директору из делокруга рада Одсека; Обавља и друге послове који су у домену рада Одсека и по налогу директора установе;  За свој рад је одговоран је директору установе

Услови:

  • Високо образовање из области економских наука
  • на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, односно
  • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
  • знање рада на рачунару,
  • 5 година радног искуства

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа.

Као докази о испуњености услова огласа подноси се диплома о завршеном факултету, доказ о радном искуству (потврда послодавца, уговор о раду, раднa књижица или други доказ о радном искуству).   

Докази о испуњености услова огласа подносе се у овереној фотокопији.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаву са документацијом достављају се у затвореним ковертама на адресу: Специјална болница за реуматске болести Нови Сад, ул. Футошка 68, са назнаком „За јавни оглас за радно место – Руководилац финасијско – рачуноводствених послова“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Избор између пријављених кандидата врши се на основу приложене документације из које се цени испуњеност услова.

Кандидати могу бити позвани ради пружања додатних података који могу бити потребни за одлуку о пријему (радно искуство у струци, просечна оцена током школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд)

Ако последњи дан рока пада у нерадни дан (субота и недеља) или на дан државног празника, рок за подношење пријаве истиче првог нарадног радног дана.

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *