ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ

Оглас за пријем у радни однос на одређено време Медицинска сестра техничар
May 11, 2021
ЈАВНИ ОГЛАС
June 30, 2021
Show all

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ

Специјална болница за реуматске болести Нови Сад

Футошка 68

Нови Сад

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 1/2015) а у складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-2821/2021 од 30. марта 2021. године, в.д. директор Специјалне болница за реуматске болести Нови Сад расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

на неодређено време са пуним радним временом

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ – 1 (један) извршилац

Опис послова: Упознаје све начине и методе рада у Специјалној болници у обављању          превенције, дијагностике, лечењу и рехабилитацији, њихову практичну примену и резултате; Учествује у  дијагностичким и другим прегледима лекара специјалисте, и по потреби помаже код пријема пацијената на стационарно лечење и њихове стручне обраде; Прати ток лечења, стање и кретање болести пацијената, обавља мерења и прати основне и виталне функције, обавља потребне прегледе, мерења и анкетирање пацијената; Сумира медицинске статистичке податке који су потребни за анализу и стручни рад установе као и за научно-истраживачки рад; Обавља и друге послове из своје струке по налогу непосредног руководиоца.

Услови:

  • VII-2 степен стручне спреме или стечено високо образовање на интегрисаним академским студијама другог степена,
  • завршен медицински факултет,
  • положен стручни испит,
  • лиценца,
  • 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа.

Као докази о испуњености услова огласа подноси се диплома о завршеном факултету, уверење о положеном стручном испиту, дозвола за рад-лиценца издате од надлежне коморе или решења о упису у комору (ако кандидат није у радном односу), доказ о радном искуству (потврда послодавца, уговор о раду, раднa књижица или други доказ о радном искуству).

Докази о испуњености услова огласа подносе се у овереној фотокопији.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаву са документацијом достављају се у затвореним ковертама на адресу: Специјална болница за реуматске болести Нови Сад, ул. Футошка 68, са назнаком „За јавни оглас за радно место Доктор медицине“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Избор између пријављених кандидата врши се на основу приложене документације из које се цени испуњеност услова.

Кандидати могу бити позвани ради пружања додатних података који могу бити потребни за одлуку о пријему (радно искуство у струци, просечна оцена током школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд)

 Ако последњи дан рока пада у нерадни дан (субота и недеља) или на дан државног празника, рок за подношење пријаве истиче првог нарадног радног дана.

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

В.Д. ДИРЕКТОР

________________________

         Проф. др Ксенија Бошковић

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *