Otvoreni postupci javnih nabavki

Dnevni finansijski izveštaj sa specifikacijom plaćanja prema dobavljačima (20.01.2021.)
Obaveštenje o zaključenim ugovorima – CJN 404-1-110/20-41 – Lekovi sa C Liste Lekova, brojevi OS: 128-6/20, 128-4/20, 128-9/20, 128-7/20 i 128-11/20 (ČETVRTI KVARTAL 2020. godine)
Obaveštenje o zaključenim ugovorima – CJN 404-1-110/20-20 – Citostatici sa B i D Liste Lekova, broj OS: 120-12/20 od 28.10.2020 godine (ČETVRTI KVARTAL 2020. godine)
Obaveštenje o zaključenim ugovorima – CJN 404-1-110/20-4 – Reagensi, izuzev za transfuziju, brojevi OS: 35-30/20, 35-25/20 i 35-13/20 od 15.04.2020 godine (ČETVRTI KVARTAL 2020. godine)
Obaveštenje o zaključenim ugovorima – CJN 404-1-110/19-84 – Lekovi sa Liste A i Liste A1 Liste Lekova,, broj OS 24-5/20 od 18.03.2020.godine (ČETVRTI KVARTAL 2020. godine)
Obaveštenje o zaključenim ugovorima – CJN 404-1-110/19-28 – Lekovi sa Liste B i Liste D Liste Lekova, broj OS 96-1/19 od 05.11.2020., 96-2/19 od 05.11.20219., 96-3/19 od 07.11.2019. i 96-4/19 od 05.11.2019. godine (ČETVRTI KVARTAL 2020. godine)
Obaveštenje o zaključenim ugovorima – CJN 404-1-110/19-41 – Lekovi sa Liste C Liste Lekova za 2019. godinu, brojevi OS 85-11/19 od 01.10.2019. i 85-13/19 od 18.11.2019., godine (ZA ČETVRTI KVARTAL 2020. godine)
Obaveštenje o zaključenim ugovorima – CJN 404-1-110/19-71 – Lek sa Liste Lekova- infliksimab, broj OS 116-1/19 od 17.12.2019. godine (ZA ČETVRTI KVARTAL 2020. godine)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – CJN 404-1-112/20-57–Nabavka električne energije sa balansnom odgovornošću za period od 24 meseca, broj OS 88-1/20 od 31.08.2020. godine (ZA TREĆI KVARTAL 2020. godine)
Obaveštenje o zaključenim ugovorima – CJN 404-1-110/20-27– Lek sa Liste Lekova- adalimumab, broj OS 57-1/19 od 17.06.2020. godine (ZA TREĆI KVARTAL 2020. godine)
Obaveštenje o zaključenim ugovorima – CJN 404-1-110/19-71 – Lek sa Liste Lekova- infliksimab, broj OS 116-1/19 od 17.12.2019. godine (ZA TREĆI KVARTAL 2020. godine)
Obaveštenje o zaključenim ugovorima – CJN 404-1-110/20-2 – Lekovi sa Liste Lekova za 2019. godinu, broj OS 45-1/20 od 20.05.2020. godine (ZA TREĆI KVARTAL 2020. godine)
Obaveštenje o zaključenim ugovorima – CJN 404-1-110/19-41 – Lekovi sa Liste C Liste Lekova za 2019. godinu, brojevi OS 85-10/19 od 01.10.2019., 85-11/19 od 01.10.2019., 85-13/19 od 18.11.2019., 85-4/19 od 01.10.2019., 85-12/19 od 01.10.2019. godine (ZA TREĆI KVARTAL 2020. godine)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – CJN 404-1-112/20-57 – Električna energija sa balansnom odgovornošću, broj OS 88-1/20 od 31.08.2020.godine (TREĆI KVARTAL 2020. godine)
Obaveštenje o zaključenim ugovorima – CJN 404-1-110/19-28 – Lekovi sa Liste B i Liste D Liste Lekova, broj OS 96-1/19 od 05.11.2020.godine (TREĆI KVARTAL 2020. godine)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru CJN- Citostatici sa Liste B i Liste D Liste Lekova za 2019. godinu (404-1-110/19-15), broj OS 50-1/19 od 16.07.2020. godine za TREĆI KVARTAL
Obaveštenje o zaključenim ugovorima – CJN 404-1-110/19-84 – Lekovi sa Liste A i Liste A1 Liste Lekova,, brojevi OS 24-3/20 od 10.03.2020., 24-6/20 od 18.03.2020., 24-7/20 od 18.03.2020. i 24-5/20 od 18.03.2020.godine (TREĆI KVARTAL 2020. godine)
Obaveštenje o zaključenim ugovorima – CJN 404-1-110/20-4 – Reagensi, izuzev za transfuziju, brojevi OS: 35-30/20, 35-25/20 i 35-13/20 od 15.04.2020 godine (TREĆI KVARTAL 2020. godine)
Obaveštenje o zaključenim ugovorima – CJN 404-1-110/20-2 – Lekovi sa liste lekova, broj OS 45-1/20 od 20.05.2020. godine) za drugi kvartal 2020. godine.
Obaveštenje o zaključenim ugovorima – CJN 404-1-110/20-27 – Lek sa liste lekova- adalimumab, broj OS 57-1/20 od 17.06.2020. godine) za drugi kvartal 2020. godine.
Obaveštenje o zaključenim ugovorima – CJN 404-1-110/19-41 – Lekovi sa C liste lekova, brojevi OS 85-11/19 od 01.10.2019. godine, 85-12/19 od 01.10.2019. godine, 85-10/19 od 01.10.2019. godine i 85-13/19 od 18.11.2019. godine) za drugi kvartal 2020. godine.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – CJN 404-1-110/20-4 – Reagensi, izuzev za transfuziju, broj OS 35-30/20 o0d 15.04.2020. godine (DRUGI KVARTAL 2020. godine)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – CJN 404-1-110/20-4 – Reagensi, izuzev za transfuziju, broj OS 35-13/20 od 15.04.2020. godine (DRUGI KVARTAL 2020. godine)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – CJN 404-1-110/20-4 – Reagensi, izuzev za transfuziju, broj OS 35-25/20 od 15.04.2020. godine (DRUGI KVARTAL 2020. godine)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (CJN 404-1-110/19-41, Lekovi C Liste Lekova za 2019. godinu, br. okvirnog sporazuma 85-4/19 od 1.10.2019. i 85-9/19 od 1.10.2019. godine)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (CJN 404-1-110/19-28, Lekovi sa B i Liste D Liste lekova za 2019. godinu, br. okvirnog sporazuma 96-3/19 od 07.11.2019. i 96-1/19 od 5.11.2019. godine)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (CJN 404-1-110/19-15, Citostatici sa B i D Liste lekova, br. okvirnog sporazuma 50-1/19 od 16.7.2019. godine)
Dnevni finansijski izveštaj sa specifikacijom plaćanja prema dobavljačima
Published: November 24, 2019
Dnevni finansijski izveštaj sa specifikacijom plaćanja prema dobavljačima
Published: November 24, 2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 07/2018
Published: November 24, 2019
Konkursna dokumentacija JNMV 07/2018
Published: November 24, 2019
Odluka o dodeli ugovora JNMV 07/2018
Published: November 24, 2019
Poziv za podnošenje ponuda JN 07/2018
Published: November 24, 2019
Interni akt
Published: November 24, 2019
Obaveštenje o dodeli ugovora JNOP 1/2014
Published: November 24, 2019
Konkursna dokumentacija JNOP 1/2014 – Nabavka aparata za kombinovanu terapiju
Published: November 24, 2019
Poziv za podnošenje ponuda -JNOP 1/2014- Nabavka aparata za kombinovanu terapiju
Published: November 24, 2019
Poziv za podnošenje ponuda -JNOP 1/2014- Nabavka aparata za kombinovanu terapiju
Published: November 24, 2019
Sanitetski materijal 31122012
Published: November 24, 2019