Отворени поступци јавних набавки

Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (20.01.2021.)
Обавештење о закљученим уговорима – ЦЈН 404-1-110/20-41 – Лекови са Ц Листе Лекова, бројеви ОС: 128-6/20, 128-4/20, 128-9/20, 128-7/20 и 128-11/20 (ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2020. године)
Обавештење о закљученим уговорима – ЦЈН 404-1-110/20-20 – Цитостатици са Б и Д Листе Лекова, број ОС: 120-12/20 од 28.10.2020 године (ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2020. године)
Обавештење о закљученим уговорима – ЦЈН 404-1-110/20-4 – Реагенси, изузев за трансфузију, бројеви ОС: 35-30/20, 35-25/20 и 35-13/20 од 15.04.2020 године (ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2020. године)
Обавештење о закљученим уговорима – ЦЈН 404-1-110/19-84 – Лекови са Листе А и Листе А1 Листе Лекова,, број ОС 24-5/20 од 18.03.2020.године (ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2020. године)
Обавештење о закљученим уговорима – ЦЈН 404-1-110/19-28 – Лекови са Листе Б и Листе Д Листе Лекова, број ОС 96-1/19 од 05.11.2020., 96-2/19 од 05.11.20219., 96-3/19 од 07.11.2019. и 96-4/19 од 05.11.2019. године (ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2020. године)
Обавештење о закљученим уговорима – ЦЈН 404-1-110/19-41 – Лекови са Листе Ц Листе Лекова за 2019. годину, бројеви ОС 85-11/19 од 01.10.2019. и 85-13/19 од 18.11.2019., године (ЗА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2020. године)
Обавештење о закљученим уговорима – ЦЈН 404-1-110/19-71 – Лек са Листе Лекова- infliksimab, број ОС 116-1/19 од 17.12.2019. године (ЗА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2020. године)
Обавештење о закљученом уговору – ЦЈН 404-1-112/20-57–Набавка електричне енергије са балансном одговорношћу за период од 24 месеца, број ОС 88-1/20 од 31.08.2020. године (ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2020. године)
Обавештење о закљученим уговорима – ЦЈН 404-1-110/20-27– Лек са Листе Лекова- adalimumab, број ОС 57-1/19 од 17.06.2020. године (ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2020. године)
Обавештење о закљученим уговорима – ЦЈН 404-1-110/19-71 – Лек са Листе Лекова- infliksimab, број ОС 116-1/19 од 17.12.2019. године (ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2020. године)
Обавештење о закљученим уговорима – ЦЈН 404-1-110/20-2 – Лекови са Листе Лекова за 2019. годину, број ОС 45-1/20 од 20.05.2020. године (ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2020. године)
Обавештење о закљученим уговорима – ЦЈН 404-1-110/19-41 – Лекови са Листе Ц Листе Лекова за 2019. годину, бројеви ОС 85-10/19 од 01.10.2019., 85-11/19 од 01.10.2019., 85-13/19 од 18.11.2019., 85-4/19 од 01.10.2019., 85-12/19 од 01.10.2019. године (ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2020. године)
Обавештење о закљученом уговору – ЦЈН 404-1-112/20-57 – Електрична енергија са балансном одговорношћу, број ОС 88-1/20 од 31.08.2020.године (ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2020. године)
Обавештење о закљученим уговорима – ЦЈН 404-1-110/19-28 – Лекови са Листе Б и Листе Д Листе Лекова, број ОС 96-1/19 од 05.11.2020.године (ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2020. године)
Обавештење о закљученом уговору ЦЈН- Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе Лекова за 2019. годину (404-1-110/19-15), број ОС 50-1/19 од 16.07.2020. године за ТРЕЋИ КВАРТАЛ
Обавештење о закљученим уговорима – ЦЈН 404-1-110/19-84 – Лекови са Листе А и Листе А1 Листе Лекова,, бројеви ОС 24-3/20 од 10.03.2020., 24-6/20 од 18.03.2020., 24-7/20 од 18.03.2020. и 24-5/20 од 18.03.2020.године (ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2020. године)
Обавештење о закљученим уговорима – ЦЈН 404-1-110/20-4 – Реагенси, изузев за трансфузију, бројеви ОС: 35-30/20, 35-25/20 и 35-13/20 од 15.04.2020 године (ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2020. године)
Обавештење о закљученим уговорима – ЦЈН 404-1-110/20-2 – Лекoви са листе лекова, број ОС 45-1/20 од 20.05.2020. године) за други квартал 2020. године.
Обавештење о закљученим уговорима – ЦЈН 404-1-110/20-27 – Лек са листе лекова- adalimumab, број ОС 57-1/20 од 17.06.2020. године) за други квартал 2020. године.
Обавештење о закљученим уговорима – ЦЈН 404-1-110/19-41 – Лекови са Ц листе лекова, бројеви ОС 85-11/19 од 01.10.2019. године, 85-12/19 од 01.10.2019. године, 85-10/19 од 01.10.2019. године и 85-13/19 од 18.11.2019. године) за други квартал 2020. године.
Обавештење о закљученом уговору – ЦЈН 404-1-110/20-4 – Реагенси, изузев за трансфузију, број ОС 35-30/20 о0д 15.04.2020. године (ДРУГИ КВАРТАЛ 2020. године)
Обавештење о закљученом уговору – ЦЈН 404-1-110/20-4 – Реагенси, изузев за трансфузију, број ОС 35-13/20 од 15.04.2020. године (ДРУГИ КВАРТАЛ 2020. године)
Обавештење о закљученом уговору – ЦЈН 404-1-110/20-4 – Реагенси, изузев за трансфузију, број ОС 35-25/20 од 15.04.2020. године (ДРУГИ КВАРТАЛ 2020. године)
Обавештење о закљученом уговору (ЦЈН 404-1-110/19-41, Лекови Ц Листе Лекова за 2019. годину, бр. оквирног споразума 85-4/19 од 1.10.2019. и 85-9/19 од 1.10.2019. године)
Обавештење о закљученом уговору (ЦЈН 404-1-110/19-28, Лекови са Б и Листе Д Листе лекова за 2019. годину, бр. оквирног споразума 96-3/19 од 07.11.2019. и 96-1/19 од 5.11.2019. године)
Обавештење о закљученом уговору (ЦЈН 404-1-110/19-15, Цитостатици са Б и Д Листе лекова, бр. оквирног споразума 50-1/19 од 16.7.2019. године)
Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима
Published: November 24, 2019
Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима
Published: November 24, 2019
Обавештење о закљученом уговору ЈН 07/2018
Published: November 24, 2019
Конкурсна документација ЈНМВ 07/2018
Published: November 24, 2019
Одлука о додели уговора ЈНМВ 07/2018
Published: November 24, 2019
Позив за подношење понуда ЈН 07/2018
Published: November 24, 2019
Интерни акт
Published: November 24, 2019
Oбавештење о додели уговора ЈНОП 1/2014
Published: November 24, 2019
Конкурсна документација ЈНОП 1/2014 – Набавка апарата за комбиновану терапију
Published: November 24, 2019
Позив за подношење понуда -ЈНОП 1/2014- Набавка апарата за комбиновану терапију
Published: November 24, 2019
Позив за подношење понуда -ЈНОП 1/2014- Набавка апарата за комбиновану терапију
Published: November 24, 2019
Санитетски материјал 31122012
Published: November 24, 2019