U Specijalnoj bolnici je organizovana neprekidna zdravstvena zaštita radom medicinskih službi. Radno vreme pojedinih službi utvrđeno je odlukom direktora Specijalne bolnice.

Na osnovu odluke Direktora Specijalne bolnice, utvrđeno je radno vreme prema pojedinim organizacionim jedinicama i pojedinim radna mesta, a u skladu sa potrebama organizacije procesa rada i to:

U organizacionim jedinicama i delovima procesa rada u kojima se rad odvija u jednoj smeni radno vreme traje od 6,30 do 14,30 časova.

Medicinske sestre na stacionaru rade u turnusima 12/24 i 12/48 i to od 6,00 do 18,00 i od 18,00 do 6,00 časova.

Neprekidna zdravstvena zaštita obezbeđuje se dežurstvima lekara u skladu sa Zakonom.

Služba za specijalističko-konsultativne preglede radi u skladu sa Planom rada i normativima.

Terapeuti i medicinske sestre na odeljenjima terapija rade u dve smene i to od 6,30 do 14,30 časova i od 12,00 do 20,00 časova